ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้างาน

S 2998277

 

นายพัทธพงศ์  ตั้งสะสม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

--------------------------------

 

เว็บไซต์

link 6