ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

1

 

ภญ.อุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์

ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข

--------------------------------

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 23 พ.ค. 2566 11:53

เนื่องด้วย สถานการณ์โควิด19...

วันพฤหัสบดี, 11 พ.ค. 2566 14:09

แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบบริการตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถเข้าตรวจสอบได้ได้ที่...

วันศุกร์, 21 เมษายน 2566 11:56

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 1. เรียกเก็บคืนยา xebramol รายละเอียด...