ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล GSHPS ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คัดกรองผู้สูองอายุ 9 ด้าน จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมแกนนำด้านการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมแกนนำด้านสุขภาพครอบครัว (Health Family) จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการุขภาพเพื่อรับรองผู้สูงอายุ ปี 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ระบบสาสุขอุ่นใจ และ สาสุขอุ่นใจ ชาเลนจ์ ปีงบประมาณ 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอบรมแกนนำด้านสุขภาพครอบครัว และแกนนำด้านการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน
ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก MCH Board เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานชีวาภิบาลฯ เขตสุขภาพที่ 5 ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.บางปลาม้าและ สถานชีวาภิบาลในชุมชนวัดหนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง
สสจ.สุพรรณบุรี รพ.บางปลาม้า สสอ.บางปลาม้า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ประเมินรับรองเมนูชูสุขภาพสถานประกอบการด้านร้านอาหารใน อ.บางปลาม้า
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างแกนนำต้นแบบ การสร้างสุขภาพระดับพื้นที่
ประชุมเยี่ยมเสริมพลัง(TEDA4I) เขตสุขภาพที่ 5
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด้านผู้สูงอายุฯ โดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จ.สุพรรณบุรี
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 จังหวัดนำร่องงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยทุกครัวเรือนฯ
โครงการเด็กไทยสายตาดี 24 เม.ย. 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 11 ประเด็นการบริหารงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ
ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก MCH BOARD ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมคณะทำงานการพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2567
โครงการมหกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล สมัชชาครอบครัวและสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2567
โครงการเด็กไทยสายตาดี
ประชุมศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนและแกนนำผู้สูงอายุ อบต.ทุ่งคอก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี
การออกกำลังกายสำหรับวัยทำงานและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
รับโล่องค์กรดีเด่นด้านการดำเนินงานธาลัสซีเมียด้านการรักษา ประจำปี 2567
ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยร่นและเยาวชน
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผู้สูงอายุ
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผู้สูงอายุ
พิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ฯ
งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน
เยี่ยมเสริมพลัง วัดส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Kick off โครงการคัดกรองประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ
พิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลพระภิกษุสงฆ์แบบบูรณาการ ณ วัดท่าซุง อุทัยธานี
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1/2567
ประชุมพัฒนากลไกดำเนินงานขยายผลและต่อยอด ในพื้นที่ตำบล 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน
ชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล (GSHPS) ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
พิธีเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลบางปลาม้า
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดคลินิคผู้สูงอายุ รพ.บางปลาม้า
ร่วมกิจกรรมทำบุญชมรมผู้สุงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านยะมะรัชโช
อบรม อสม.ประเมินพัฒนาการเด็ก ที่เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

หัวหน้ากลุ่มงาน

  

นางฉวีวรรณ ดำคำทา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

--------------------------------

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คลังความรู้

 S 91930706    วัดส่งเสริมสุขภาพ  S 91930711      DSPM02

ปฏิทินกิจกรรม