ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

10996

 

นางประนอม กาญจนวนิชย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

--------------------------------

 

ประชาสัมพันธ์

ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
ตัวชี้วัด
นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566
เปิดคลินิคผู้สูงอายุ รพ.บางปลาม้า
ประชุมประเด็นมุ่งเน้น 3
การบูรณาการระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2566 11:28

โครงการครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2566 11:25

เว็บไซต์