We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม พ.ศ 2564

 แนวทาง / มาตรการ ตามมติคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

►  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

► การบรรยาย หัวข้อ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption)” ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) กิจกรรมการบรรยายฯ

• ภาพกิจกรรมการบรรยายฯ

► กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข

► พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2563

► ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

► การประชุมเตรียมงานโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ “สวัสดีปีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย พ.ศ. 2563”

► กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

• ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 นโยบายที่เกี่ยวข้อง

► นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564-2570

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.