กวป.

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียด
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ประจำปี 2565
          
ประจำปี 2564
ระจำปี 2562
 
..................................................................................
ประจำปี 2557
.....................................................................
ประจำปี 2558
.......................................................................
 ประจำปี 2559
 ประจำปี 2560
ประจำปี 2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธ.ค 2561  - ประชุมกวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค 
   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.