งานข้อมูลข่าวสาร ปี 2562

งานข้อมูลข่าวสาร ปี 2562

รายละเอียด
สถิติชีพ
         สถิติชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2546-2561
 ข้อมูลประชากร
 

       สรุปอายุคาดเฉลี่ย 2543,2549-2561(ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)

 

ข้อมูลการป่วย

       จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากร 100,000  คน ของผู้ป่วยนอก  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค    จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2548-2560

        อัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค จ.สุพรรณบุรี   ปีพ.ศ. 2542-2560

        10 ลำดับแรกของอัตราป่วยต่อประชากร100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยใน (จำแนกตาม 75 กลุ่มโรค) จ.สุพรรณบุรี ปีพ.ศ.2560

         10 ลำดับแรกของอัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยใน (จำแนกตาม 298 กลุ่มโรค) จ.สุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2561

ข้อมูลการตาย

         จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2542-.25ุ61 จ.สุพรรณบุรี

        จำนวนการตาย เพศชาย เพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2542-2561 จ.สุพรรณบุรี

         จำนวนการตาย  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-25ุ61 จ.สุพรรณบุรี, จำนวนการตาย จำแนกตามรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2561 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2561 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกตามเพศ  และ รายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2561 จ.สุพรรณบุรี

          จำนวนตาย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุหลักของ 103 กลุ่มโรคสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2542-2561  จ.สุพรรณบุรี

         จำนวนตายด้วยโรคมะเร็ง จำแนกตามชนิดของมะเร็ง  จ.สุพรรณบุรี  ปี พ.ศ.2542-2561

         ฐานข้อมูลการตายประชากรจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีพ.ศ.2561

 

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.