ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

  1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
  2. งานสนับสนุนนโยบาย โครงการพิเศษ/วิจัยและพัฒนา
  • จัดทำแผนพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงบลงทุน และแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
  • นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ประจำปี
  • ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
  • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ภารกิจถ่ายโอน
  • จริยธรรมวิจัย
  • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย