ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1.  การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คัดเลือก)

     แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (นอกระดับควบ)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น

    -  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน