ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1 250

 

นายประพันธ์ ใยบุญมี
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3553-0274