ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นโยบายของผู้บริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
8. :การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
7. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
8. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
9. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
10. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ