ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program : SCL)