ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗