เครือข่ายรพ.สต.อำเภอดอนเจดีย์

08246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง

นายรองรัตน์  วงษ์ศรีสังข์  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง  โทร 082-2916471

08247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย

นางศรีรัตน์  พลเสน  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย  โทร 089-2543483

08248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย

นางสมจิต  ทันมา   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย  โทร 089-2543482

08249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล

นางซ่อนกลิ่น  หวานฉ่ำ  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล  โทร 089-2543487

08250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ

นายประทีป  สุภาภา   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไ่ร่รถ  โทร 089-2543485

08251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม

ว่าที่ ร.ต.ทัศนะ  สุขประดิษฐ์  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง  โทร 089-2543481

08252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง

นายชาตรี  ขลังธรรมเนียม   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง  โทร 089-2543489

08253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย

นางสาวนันทิยา  จำปาสัก  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย  โทร 0892543492

08254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก 

นายสายชล  สุขสำราญ   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก  โทร 089-2543490

 

 

 

พิมพ์ อีเมล

ข้อมูลบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

นายชูชาติ คูธนะวนิชพงษ์

สาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

หมายเลขโทรศัพท์ 087-1518860   

บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์person           

พิมพ์ อีเมล

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)

1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

พิมพ์ อีเมล

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร     

1.2 นโยบายผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน  

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5.  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

6.  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7.  ยุทธศาสตร์ประเทศ  (โดยรวม)

8.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

9.  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วย

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการสนับสนุนของหน่วยงาน

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

      (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ      

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

17 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

17.2 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่   

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

17.5.1  แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2564

17.5.2  แบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564

17.5.3  แบบสขร.1 เดือน ธันวาคม  2564

 

พิมพ์ อีเมล

  • 1
  • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการที่ถูกต้อง

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาพกิจกรรม

Read more

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Read more

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน แล…

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

MOIT 8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  MOIT 8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 8.3 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมากไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

Read more

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564    1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน     2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564    

Read more

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ    1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(งบดำเนินการและงบลงทุน) 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส  1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด   2.2.1      2.1  งบลงทุน ทุกไตรมาส  ...

Read more

facebook

QQno gift donchedi

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

blank

สถานการณ์ Covid-19

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC