ตัวชี้วัด

รายงานผลการดำเนินงานตามPA/KPI(กระทรวงสาธารณสุข)

ปีงบประมาณ 2564

     -  ไตรมาส 3 ผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 : ผลงานสะสม 9 เดือน
     -  ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 : ผลงานสะสม 6 เดือน
     -  ไตรมาส 1 ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 : ผลงานสะสม 3 เดือน

ตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ( E-inspection)

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 255

    

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2554

 

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2555

    

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2556

    

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2557

.........................................................................................................

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

----> ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

----> รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.