บุคลากร

รายละเอียด

 

 bossjariya2

นางจริยา ละมัยเกศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

pboon pho 

นายไพบูลย์ อาชีวะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 นางสาววลัยพร สิงห์จุ้ย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

somchay PAEED

นายสมชาย อุ่นศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางกัญญา พงษ์สุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

tong teep3

นายศิลา กลั่นแกล้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายประทีป ดอกมณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 job1  mon

 นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

jeep

wan
นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
nuy nack
นายสิรภพ ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  min 
 นายนภพล มิตรวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.