บุคลากร

รายละเอียด
 pmam64

นางจริยา ละมัยเกศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ppiboon64  ppo264  ptheep264

นายไพบูลย์ อาชีวะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 นางสาววลัยพร สิงห์จุ้ย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นายประทีป ดอกมณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
psomchai2 pmon64  ptong64 

นายสมชาย อุ่นศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 นายศิลา กลั่นแกล้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 job264  jeep64  nuy64

นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นายสิรภพ ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 pwan64  chana64  pnack64

 นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 safe264

 
 นายนภพล มิตรวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
   
   
     
   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.