แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียด

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 icon click 1

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 icon click 1

3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 icon click 1

4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 icon click 1

5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 icon click 1 

6. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 / แผนปฏิบัติการจังหวัด/ แผนขับเคลื่อน PA 2561 icon click 1

7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 icon click 1

8. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 icon click 1

9. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 icon click 1

10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 icon click 1

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.