งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารประชุมวิชาการ ICT ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗

 เอกสารบรรยาย วันที่ 23 มิ.ย. 57  [Download]

 เอกสารบรรยาย วันที่ 24 มิ.ย. 57  [Download]

 เอกสารบรรยาย วันที่ 25 มิ.ย. 57  [Download]

17 มี.ค.58 VDO ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.