ตรวจสอบภายในไอซีที

ชี้แจงแนวทาง/แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

ชี้แจงแนวทาง/แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563

CheckInternal63

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.