งานตรวจราชการและนิเทศงาน

รายละเอียด
หมวด: หมวดนิเทศและประเมินผล
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 27 มกราคม 2556 18:00
เขียนโดย ธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
ฮิต: 8318

1.การตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณีปกติ) กระทรวงสาธารณสุข 

      ปี 2565
         
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  ประจำปี 2565 
         เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  ประจำปี 2565 "NEW"

      ปี 2564
        
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  ประจำปี 2564
       - เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  ประจำปี 2564

    ปี 2563

         -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2563 
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2563

    ปี 2562
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2562
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2562 

    ปี 2561

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2561   
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2561      

    ปี 2560
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2560
        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2560
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2560

    ปี 2559
        
-เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2559
        -เอกส
ารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2559
        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2559

     ปี 2558
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2558
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2558

     ปี 2557
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2557
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2557

    ปี 2556

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2556
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2556

    ปี 2555

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2555
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2555          

    ปี 2554

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2554
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2554

     ปี 2553

        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2553
        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2553       

  2.การนิเทศงาน


     2.1 สรุปผลการนิเทศงานแบบูรณาการ

ปี2565

           -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2565 รอบที่  2  "NEW"
           -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2565 รอบที่  1

ปี2564

          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2564 รอบที่ 1
         -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2564 รอบที่ 2
 
ปี2563
         -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2563 รอบที่ 2
ปี2560
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2560 
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2560 รอบที่ 2
 
ปี2559
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2559 

ปี2558

          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2558

 
ปี2556
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2556 

ปี2555
         
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2555

ปี2554

         -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2554

 

       --------------------------------------------

    2.2 ข้อเสนอแนะในการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ สสจ.สุพรรณบุรี 

        รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563     

        -คปสอ.ศรีประจันต์
        -คปสอ.ดอนเจดีย์
        -คปสอ.หนองหญ้าไซ
        -คปสอ.ด่านช้าง
        -คปสอ.เดิมบางนางบวช
        -คปสอ.อู่ทอง
        -คปสอ.บางปลาม้า
        -คปสอ.สองพี่น้อง
        -คปสอ.สามชุก
        -คปสอ.เมือง

 --------------------------------------------

 3.เอกสารดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2565
       - เอกสารรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
       
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ สสจ.สุพรรณบุรี รอบที่ 2
       - เอกสารรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
       - แจ้งกำหนดการ และแนวทางการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ สสจ.สุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

    
ปีงบประมาณ 2564

      - เอกสารประกอบการนิเทศบูรณการรอบที่ 1/2564

ปีงบประมาณ 2563

     - เอกสารประกอบการนิเทศบูรณาการสสจ.2563

ปีงบประมาณ 2562

     - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2/2562 
     - แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

    - ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
    -เอกสารประชุมเตรียมรับตรวจราชการ ปี 2559
    -Power point สรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 2/2559
   -ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพวัยทำงาน ปี 2559
    -ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2559

ปีงบประมาณ 2558   

    - แบบรายงานสรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2558   
    -แนวทางการนิเทศงานแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2558
    -Power point สรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 1/2558 (ใช้นำเสนอรอบที่ 2 /2558) 
   -สรุปประเด็นความเสี่ยงและข้อเสนอแนะการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติรดับกระทรวง รอบที่ 2_2558  

ปีงบประมาณ 2557
    - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 (E-inspection)        
    - เล่มยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2557       
    - แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2557  (แบบฟอร์ม ตก. 1 )
    -สรุปการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปี 2557