งานตรวจราชการและนิเทศงาน

รายละเอียด

1.การตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณีปกติ) กระทรวงสาธารณสุข 

     ปี 2564
        
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  ประจำปี 2564
       - เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  ประจำปี 2564

    ปี 2563

         -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2563 
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2563

    ปี 2562
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2562
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2562 

    ปี 2561

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2561   
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2561      

    ปี 2560
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2560
        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2560
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2560

    ปี 2559
        
-เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2559
        -เอกส
ารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2559
        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2559

     ปี 2558
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2558
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2558

     ปี 2557
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2557
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2557

    ปี 2556

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2556
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2556

    ปี 2555

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2555
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2555          

    ปี 2554

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2554
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2554

     ปี 2553

        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2553
        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2553       

 

 2.การนิเทศงาน
     2.1 สรุปผลการนิเทศงานแบบูรณาการ
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2554
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2555
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2556 
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2558
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2559 
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2560 
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2560 รอบที่ 2
         -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2563 รอบที่ 2
          -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2564 รอบที่ 1
         -สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2564 รอบที่ 2

       --------------------------------------------

    2.2 ข้อเสนอแนะในการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ สสจ.สุพรรณบุรี 

        รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563     

        -คปสอ.ศรีประจันต์
        -คปสอ.ดอนเจดีย์
        -คปสอ.หนองหญ้าไซ
        -คปสอ.ด่านช้าง
        -คปสอ.เดิมบางนางบวช
        -คปสอ.อู่ทอง
        -คปสอ.บางปลาม้า
        -คปสอ.สองพี่น้อง
        -คปสอ.สามชุก
        -คปสอ.เมือง

 --------------------------------------------

 3.เอกสารดาวน์โหลด

       - เอกสารประกอบการนิเทศบูรณการรอบที่ 1/2564

       - เอกสารประกอบการนิเทศบูรณาการสสจ.
       - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2/2562 
       - แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 
       - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 (E-inspection)          

       - เล่มยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2557         

       - ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
      - แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2557  (แบบฟอร์ม ตก. 1 )
      -สรุปการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปี 2557
      -แบบรายงานสรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2558   

     -แนวทางการนิเทศงานแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2558
     -Power point สรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 1/2558 (ใช้นำเสนอรอบที่ 2 /2558) 
     -สรุปประเด็นความเสี่ยงและข้อเสนอแนะการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี       ปกติรดับกระทรวง รอบที่ 2_2558
     -เอกสารประชุมเตรียมรับตรวจราชการ ปี 2559
     -Power point สรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 2/2559
     -ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพวัยทำงาน ปี 2559
     -ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2559

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.