ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศาสตร์

รายละเอียด

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

เล่มแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

-----------------------------------------------------------------------------------

คำรับรองปฏิบัติราชการ

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติราชการ 

- แบบฟอร์มโครงการละแผนปฏิบัติราชการ   ปีงบประมาณ 2565

- แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

- แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

- แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มเอกสารแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2560 - แบบฟอร์มโครงการปี 2560 ปรับ

--------------------------------------------------------------------------------

เอกสาร

- เล่มแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563-2565

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ณ เทวัญดารา รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-.ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

- คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2560  30 ตัวชี้วัด โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- เอกสารประกอบการประชุม Service plan โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

 - แผน 4.0 เขตสุขภาพที่ 5

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.