ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ข้อมูลสาเหตุการตายจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2563-2565