ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวสุทิศา อาภาเภสัช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 1. นายพีรยุทธ รัตนเสลานนท์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • ภารกิจถ่ายโอน
 • จริยธรรมวิจัย
 1. นางสาววลัยพร สิงห์จุ้ย
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • ควบคุมกำกับการจัดทำแผนฯ
 1. นางสาวศิริพร สกุลพราหมณ์
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 • นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
 1. นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จัดทำแผนฯ
 • ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ
 1. นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ภารกิจถ่ายโอน
 • จริยธรรมวิจัย
 1. นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • คบจ. และ กวป.
 1. นายภานุพงษ์ แสงวันทอง
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • แผนงบลงทุน และแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
 • ติดตามงบประมาณตามแผนฯ