ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 1. นางจริยา ละมัยเกศ
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กำกับดูแล

 • งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
 • งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานสนับสนุนนโยบาย โครงการพิเศษ/วิจัยและพัฒนา
 1. นายไพบูลย์ อาชีวะ
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศ
 • ควบคุมกำกับระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • บริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ควบคุมกำกับระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยี มิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นางสาววลัยพร สิงห์จุ้ย
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • ควบคุมกำกับการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงบลงทุน และแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ประจำปี
 • ควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นายประทีป ดอกมณฑา
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • งานข้อมูลข่าวสาร
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นายวีระยุทธ ศรีงาม
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • งานข้อมูลข่าวสาร
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
 2. ภาระงาน

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 • ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ภารกิจถ่ายโอน
 • จริยธรรมวิจัย
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
 • ดูแลบริหารจัดการระบบคลังข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
 • ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • คบจ. และ กวป.
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นายสิรภพ ไพจิตต์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
 • ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จัดทำแผนพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นายพีรยุทธ รัตนเสลานนท์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • ภารกิจถ่ายโอน
 • จริยธรรมวิจัย
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. นายนภพล มิตรวงศ์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

 • แผนงบลงทุน และแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
 • ติดตามงบประมาณตามแผนฯ
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย