laughing งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. การสำรวจ ออกเอกสารรับรองความพิการ และจดทะเบียนคนพิการ
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ
3. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ
4. การจัดบริการสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการให้สวัสดิการในด้านต่างๆ
6. การพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลคนพิการ
7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กรคนพิการ
8. การประสานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
laughing งานสุขภาพจิต
1. การคัดกรอง บำบัดรักษา และติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
2. การคัดกรอง ช่วยเหลือ และป้องกันการฆ่าตัวตาย
3. การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
4. การส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัย
5. การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (IQ/EQ)
6. การพัฒนาการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษา (Psychosocial Clinic)
7. การพัฒนาสถานบริการตามมาตรฐานงานจิตเวช
8. การจัดตั้ง และพัฒนาทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ (MCATT)
9. การดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
laughing งานยาเสพติด
1. การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายด้านการบำบัด รักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
2. การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4. การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด
5. การดูแล ควบคุม กำกับการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการสนับสนุน
6. การดูแล ควบคุม กำกับระบบรายงานผู้ป่วยยาเสพติด
7. การตรวจสอบคุณภาพระบบรายงานยาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
laughing งาน TO BE NUMBER ONE
1. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
2. การจัดตั้งชมรม และรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONEในชุมชน  สถานศึกษา และสถานประกอบการ
3. การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)
4. การจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจสำหรับแกนนำ (TO BE NUMBER ONE CHAMP FOR LEADERS)
5. การประกวด
  - จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE
  - TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
  - TO BE NUMBER ONE IDOL
7. การประสานและสนับสนุนดำเนินงานใครติดยายกมือขึ้น

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
© ALLROUNDER