พิมพ์
หมวด: ITA จังหวัด
ฮิต: 2105

ZeroTor

ITA ตามตัวชี้วัด

1. การเปิดเผยข้อมูล (EB1 - EB2)

2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (EB3 - EB5)

3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (EB6 - EB9)

4. การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10 - EB12)

5. การรับสินบน (EB13)

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (EB14 - EB15)

7. การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (EB16 - EB18)

8. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19 - EB21)

9. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (EB22 - EB24)