1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมากหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

           ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ

                  รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 63 - กันยายน 63)

           ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ

                  รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.