ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้(Link ดูข้อมูลตามหัวข้อ)
         
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีของหน่วยงาน
          (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
          (๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ของหน่วยงาน
          (๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.