ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ของหน่วยงาน ดังนี้(Link ดูข้อมูลตามหัวข้อ)
          (๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          (๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
          (๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี
          (๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้ เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
          (๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
          (๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการ ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.