ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ ๑ - ข้อ ๖ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ณ สถานที่ ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ หน้า ๒๘ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้(Link ดูข้อมูลตามหัวข้อ)
         
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีของหน่วยงาน
          (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
          (๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ของหน่วยงาน
          (๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงาน ดังนี้(Link ดูข้อมูลตามหัวข้อ)
          (๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
          (๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
          (๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมิน มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
          (๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
          (๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
          (๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.