โครงสร้างมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก

1 ประเภทของยา
3-11 ชื่อยา ตัวยาสำคัญ(9หลัก)
17-19 รูปแบบยา
4 888888888      0000 203 81506
12-16 ความแรง 20-24 ผู้ผลิต
2 ตัวยาสำคัญ ประเภทตำหรับ

คู่มือรหัสยาแพทย์แผนไทย

การคัดกรองการสูบบุหรี่

กรณีให้บริการ specialpp เพียงอย่างเดียว โดยผู้รับบริการ มิได้เจ็บป่วย หรือมิได้มีการรับบริการอื่น

ใดอีกในครั้งนี้

  ..ไม่ต้องให้รหัสวินิจฉัย ใดๆ ทั้งสิ้น (เป็น service โดยไม่มี diagnosis_opd)

  ..ทั้งรหัส F,Z และที่ไม่ใช่ Z

กรณีมีการให้บริการ specialpp และมีการมีการให้บริการอื่นๆร่วมด้วย
เช่น มีการป่วยจริง หรือมี บริการงานส่งเสริมอื่น

ก็สามารถให้รหัสที่เป็นการป่วย หรือรหัส Z ส าหรับงานส่งเสริมป้องกันโรคร่วมด้วยได้

การลงรหัสการคัดกรองและการบริการเลิกบุหรี่

drop table provis_comactivity;

CREATE TABLE `provis_comactivity` (

`provis_comactivity_code` char(7) NOT NULL,

`provis_comactivity_name` varchar(255) DEFAULT NULL,

`hos_guid` char(38) DEFAULT NULL,

`hos_guid_ext` varchar(64) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`provis_comactivity_code`),

KEY `ix_hos_guid` (`hos_guid`),

KEY `ix_hos_guid_ext` (`hos_guid_ext`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620;

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A000', '1A000 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A001', '1A001 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A002', '1A002 เยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็ง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A003', '1A003 เยี่ยมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A004', '1A004 เยี่ยมผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A005', '1A005 เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A008', '1A008 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A009', '1A009 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A010', '1A010 เยี่ยมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A011', '1A011 เยี่ยมผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A012', '1A012 เยี่ยมผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2009', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A013', '1A013 เยี่ยมผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่อื่นๆ หรือไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A014', '1A014 เยี่ยมผู้ป่วยโรควัณโรค ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A015', '1A015 เยี่ยมผู้ป่วยโรคกามโรค/สัมผัสกามโรค', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A016', '1A016 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A018', '1A018 เยี่ยมผู้ป่วยโรคติดต่ออื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A019', '1A019 เยี่ยมผู้ป่วยโรคติดต่อที่ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A020', '1A020 เยี่ยมผู้ป่วยโรคจิต', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A021', '1A021 เยี่ยมผู้ป่วยโรควิตกกังวล', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A022', '1A022 เยี่ยมผู้ป่วยโรคซึมเศร้า', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A023', '1A023 เยี่ยมผู้ป่วยโรคปัญญาอ่อน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A024', '1A024 เยี่ยมผู้ป่วยโรคลมชัก', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A025', '1A025 เยี่ยมผู้พยายามฆ่าตัวตาย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A028', '1A028 เยี่ยมผู้ป่วยโรคจิตและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A029', '1A029 เยี่ยมผู้ป่วยโรคจิตและปัญหาสุขภาพจิต ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A030', '1A030 เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A031', '1A031 เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยคน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A032', '1A032 เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยสัตว์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A038', '1A038 เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A039', '1A039 เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกที่ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A10', '1A10 เยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A11', '1A11 เยี่ยมผู้ป่วยที่มีใบติดตามจากโรงพยาบาล', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A12', '1A12 เยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาล', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A13', '1A13 เยี่ยมติดตามผู้ป่วยขาดนัด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A14', '1A14 เยี่ยมผู้ป่วยหลังจากรับ/ส่งต่อ (refer) จากโรงพยาบาล', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A18', '1A18 เยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาอื่นๆ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A19', '1A19 เยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการรักษา ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A200', '1A200 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์แรก', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A201', '1A201 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A202', '1A202 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A203', '1A203 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่แยกทางกับสามี', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A208', '1A208 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์กิจกรรมอื่นๆ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A209', '1A209 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A210', '1A210 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์) ที่ไม่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A211', '1A211 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์) ที่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A212', '1A212 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์) ไม่ระบุรายละเอียด ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A213', '1A213 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห์) ที่ไม่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A214', '1A214 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห์) ที่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A215', '1A215 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห์) ไม่ระบุรายละเอียด ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A216', '1A216 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งอื่น ที่ไม่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A217', '1A217 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งอื่น ที่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A218', '1A218 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งอื่น ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A219', '1A219 เยี่ยมหญิงหลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A220', '1A220 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์) ที่ไม่มีภาวะผิดปกติ ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A221', '1A221 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์) ที่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A222', '1A222 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห์) ไม่ระบุรายละเอียด ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A223', '1A223 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห์)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A224', '1A224 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห์) ที่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A225', '1A225 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห์) ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A226', '1A226 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งอื่น ที่ไม่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A227', '1A227 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งอื่น ที่มีภาวะผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A228', '1A228 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งอื่น ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A229', '1A229 เยี่ยมทารกแรกเกิด ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A30', '1A30 เยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็น', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A31', '1A31 เยี่ยมผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A32', '1A32 เยี่ยมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A33', '1A33 เยี่ยมผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A34', '1A34 เยี่ยมผู้พิการทางสติปัญญา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A35', '1A35 เยี่ยมผู้พิการทางการเรียนรู้', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A39', '1A39 เยี่ยมผู้ที่ความพิการยังไม่ได้รับการวินิจฉัยยืนยัน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A400', '1A400 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี ขาดอาหาร ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A401', '1A401 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี อ้วน ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A402', '1A402 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี กลุ่มเสี่ยง(ค่อนข้างเตี้ย ค่อนข้างผอม น้ำหนักค่อนข้างน้อย ท้วม)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A403', '1A403 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี ที่มีการเจริญเติบโตดีแต่แนวโน้มการเจริญเติบโตไม่ดี', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A404', '1A404 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กที่บกพร่อง / พัฒนาการไม่สมวัย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A405', '1A405 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี เพื่อติดตามเด็กที่มีโรคประจำตัว/ โรคร้ายแรง/ โรคที่ต้องเฝ้าระวัง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A406', '1A406 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี เพื่อติดตามเด็กให้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์/ เด็กขาดการรับวัคซีนตามนัด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A407', '1A407 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี เพื่อแนะนำผู้ปกครอง เรื่อง การแปรงฟันที่ถูกต้อง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A408', '1A408 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี กิจกรรมการให้บริการอื่น', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A409', '1A409 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี ไม่ระบุกิจกรรม', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A410', '1A410 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ปี ขาดอาหาร', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A411', '1A411 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ปี อ้วน ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A412', '1A412 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ปี อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ค่อนข้างเตี้ย ค่อนข้างผอม น้ำหนักค่อนข้างน้อย ท้วม)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A413', '1A413 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ปี ที่มีการเจริญเติบโตดีแต่แนวโน้มการเจริญเติบโตไม่ดี', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A418', '1A418 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ปี กลุ่มอื่น', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A419', '1A419 เยี่ยมเด็กอายุ 6 ? 18 ปี ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A420', '1A420 เยี่ยมกลุ่มวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทำงาน ด้านการเกษตร ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A421', '1A421 เยี่ยมกลุ่มวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A422', '1A422 เยี่ยมกลุ่มวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทำงานด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A428', '1A428 เยี่ยมกลุ่มวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทำงานด้านอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A429', '1A429 เยี่ยมกลุ่มวัยแรงงาน ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A430', '1A430 เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพัง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A431', '1A431 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A439', '1A439 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A50', '1A50 เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A51', '1A51 เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดจากไฟ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A52', '1A52 เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติทางสงคราม', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A53', '1A53 เยี่ยมและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากการเข้าแทรกแซงตามกฎหมาย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A54', '1A54 เยี่ยมและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากการก่อการร้าย/จลาจล', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A58', '1A58 เยี่ยมและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A59', '1A59 เยี่ยมและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A90', '1A90 เยี่ยมบ้านประชาชนสุขภาพดีเพื่อกิจกรรมการให้บริการเฉพาะเรื่อง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1A99', '1A99 เยี่ยมบ้านประชาชนสุขภาพดีทั่วไป', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B000', '1B000 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B001', '1B001 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคความดันโลหิตสูง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B002', '1B002 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคหัวใจและหลอดเลือด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B003', '1B003 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคมะเร็งเต้านม ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B004', '1B004 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคมะเร็งปากมดลูก ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B005', '1B005 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคธาลาสซีเมีย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B008', '1B008 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเรื้อรัง อื่นๆ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B009', '1B009 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B01', '1B01 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคติดต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B020', '1B020 การตรวจคัดกรองโรคจิต', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B021', '1B021 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B022', '1B022 การตรวจคัดกรองโรคออทิสติก ในเด็กอายุ 0 ? 6 ปี ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B023', '1B023 การตรวจคัดกรองภาวะเครียด ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B024', '1B024 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B025', '1B025 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B028', '1B028 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคทางจิตเวช อื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B029', '1B029 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B100', '1B100 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กพิการทางกายและทางจิต ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B101', '1B101 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กพัฒนาการช้า', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B102', '1B102 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กกระดูกสันหลังคด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B103', '1B103 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กอ้วนที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B108', '1B108 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝ้าระวัง ในเด็ก อื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B109', '1B109 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝ้าระวัง ในเด็ก ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B110', '1B110 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ที่อาจมีภาวะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการทำงาน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B111', '1B111 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาคนทำงานที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B112', '1B112 การตรวจคัดกรองเพื่อติดตามโรคทางจิต', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1B129', '1B129 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝ้าระวังในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C00', '1C00 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกสุรา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C01', '1C01 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C02', '1C02 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกยาเสพติด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C10', '1C10 การฝึกทักษะการออกกำลังกาย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C11', '1C11 การฝึกทักษะการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสภาพ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C20', '1C20 การติดตามพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคของกลุ่มวัยแรงงาน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C3', '1C3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1C4', '1C4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคเบาหวาน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D00', '1D00 ทาฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 0-2 ปี', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D01', '1D01 แจกแปรงสีฟันในเด็กอายุ 18 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D02', '1D02 ให้ทันตสุขศึกษาหญิงตั้งครรภ์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D03', '1D03 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิการ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้พิการด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D04', '1D04 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D05', '1D05 ฝึกแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์โดยผู้ปกครองแปรงให้เด็กเป็นรายคน ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D08', '1D08 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D09', '1D09 การให้บริการทันตสาธารณสุข ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D10', '1D10 ตรวจรอยโรคฟันผุในเด็กอายุ 3-5 ปี ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D11', '1D11 ตรวจความสะอาดช่องปากในเด็กอายุ 3-5 ปี', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D12', '1D12 ตรวจรอยโรคฟันผุหญิงตั้งครรภ์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D13', '1D13 ตรวจสภาพเหงือกหญิงตั้งครรภ์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D18', '1D18 ตรวจสุขภาพช่องปากอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D19', '1D19 ตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D20', '1D20 การตรวจ และคัดกรองรอยโรคก่อมะเร็งในช่องปาก', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D21', '1D21 การตรวจรอยโรคมะเร็งในช่องปาก', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1D28', '1D28 การตรวจ และคัดกรองมะเร็งช่องปากอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1E00', '1E00 การเฝ้าระวังโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1E01', '1E01 การประเมินสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1E10', '1E10 การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กในกลุ่มอายุ 0-5 ปี', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1E11', '1E11 การตรวจคัดกรองภาวะอ้วนในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการวัดเส้นรอบเอว หรือประเมินค่าดัชนีมวลกาย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1E12', '1E12 การตรวจคัดกรองภาวะอ้วนในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (โดยการวัดเส้นรอบเอว)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1E13', '1E13 การตรวจคัดกรองภาวะอ้วนในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วน (ประเมินค่าดัชนีมวลกาย)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1E18', '1E18 กิจกรรมโภชนาการเฉพาะเรื่อง / เฉพาะกลุ่มอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F00', '1F00 การให้บริการปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตทางโทรศัพท์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F08', '1F08 การให้บริการปรึกษาทางด้านจิตเวชอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F09', '1F09 การให้บริการปรึกษาทางด้านจิตเวช ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F10', '1F10 การให้บริการปรึกษาผู้ที่ติดสุราเพื่อลด/เลิกสุรา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F11', '1F11 การให้บริการปรึกษาผู้ที่ติดบุหรี่เพื่อลด/เลิกบุหรี่', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F12', '1F12 การให้บริการปรึกษาผู้ที่ติดยาเสพติดเพื่อลด/เลิกยาเสพติด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F18', '1F18 การให้บริการปรึกษาทางด้านสารเสพติดอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F19', '1F19 การให้บริการปรึกษาทางด้านสารเสพติด ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F20', '1F20 การให้บริการปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F21', '1F21 การให้บริการปรึกษาเรื่องปัญหาครอบครัว', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F28', '1F28 การให้บริการปรึกษาในวัยรุ่นเรื่องสุขภาพอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1F29', '1F29 การให้บริการปรึกษาในวัยรุ่น ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G00', '1G00 การให้บริการกิจกรรมกายภาพบำบัด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G01', '1G01 การให้บริการผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานอื่น / สหวิชาชีพ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G08', '1G08 การให้บริการอื่นที่ระบุรายละเอียดแก่ผู้ป่วยในชุมชน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G09', '1G09 การให้บริการผู้ป่วยในชุมชน ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G10', '1G10 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยใส่สายให้อาหาร (NG tube)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G11', '1G11 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลม คอ และการดูดเสมหะ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G12', '1G12 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G13', '1G13 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่มียาฉีด เช่น อินซูลิน ฯลฯ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G14', '1G14 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผล', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G18', '1G18 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1G19', '1G19 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วย ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H000', '1H000 ตรวจรอยโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุ 6-7 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H001', '1H001 ตรวจรอยโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อายุ 7-8 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H010', '1H010 การให้บริการ Need for Sealant ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุ 6-7 ปี) ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H020', '1H020 การให้บริการ Need for E-application ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุ 6-7 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H030', '1H030 ตรวจการยึดติดไม่สมบูรณ์ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H040', '1H040 ตรวจเหงือกตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H041', '1H041 ตรวจเหงือกตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H050', '1H050 ตรวจฟันผุตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H051', '1H051 ตรวจฟันผุตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H060', '1H060 ตรวจฟันตกกระตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H061', '1H061 ตรวจฟันตกกระตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H070', '1H070 ตรวจสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H071', '1H071 ตรวจสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี)', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H10', '1H10 ติดตามภาวะทางจิตในกลุ่มวัยเรียนอายุ 6 - 18 ปี และเด็กวัยรุ่น', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H18', '1H18 การให้บริการทางด้านจิตเวชอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H19', '1H19 การให้บริการด้านจิตเวช ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H200', '1H200 ตรวจหูในนักเรียนชั้นประถมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H201', '1H201 ตรวจหูในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H202', '1H202 แก้ไขโรคของหูในนักเรียนชั้นประถมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H203', '1H203 แก้ไขโรคของหูในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H204', '1H204 ตรวจการได้ยินในนักเรียนชั้นประถมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H205', '1H205 ตรวจการได้ยินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H206', '1H206 แก้ไขอาการผิดปกติของการได้ยินในนักเรียนชั้นประถมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H207', '1H207 แก้ไขอาการผิดปกติของการได้ยินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H210', '1H210 ตรวจตาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H211', '1H211 ตรวจตาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H212', '1H212 แก้ไขโรคตาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H213', '1H213 แก้ไขโรคตาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H214', '1H214 ตรวจสายตาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H215', '1H215 ตรวจสายตาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H216', '1H216 แก้ไขอาการสายตาผิดปกติในนักเรียนชั้นประถมศึกษา ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H217', '1H217 แก้ไขอาการสายตาผิดปกติในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H280', '1H280 นักเรียนที่ได้รับยาถ่ายพยาธิ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H281', '1H281 นักเรียนที่ได้รับการตรวจเหาและได้รับการแก้ไข', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H288', '1H288 นักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H300', '1H300 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H301', '1H301 นักเรียนได้รับการตรวจภาวะโลหิตจาง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H302', '1H302 นักเรียนได้รับการตรวจคอพอก', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1H308', '1H308 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I00', '1I00 ผู้ป่วยได้รับการนวดเพื่อการรักษาที่บ้าน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I01', '1I01 ประชาชนได้รับการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I02', '1I02 ผู้ป่วยได้รับการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I03', '1I03 ผู้ป่วยได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I04', '1I04 ประชาชนได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I05', '1I05 หญิงหลังคลอดได้รับการอบสมุนไพรที่บ้าน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I06', '1I06 หญิงหลังคลอดได้รับการทับหม้อเกลือที่บ้าน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I07', '1I07 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1I08', '1I08 การให้บริการการแพทย์แผนไทยอื่น ที่บ้าน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J00', '1J00 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคต่าง ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J01', '1J01 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J02', '1J02 แนะนำ / ให้ความรู้ เรื่องการใช้ยา', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J03', '1J03 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J04', '1J04 ให้สุขศึกษาในแหล่งแพร่กามโรค', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J05', '1J05 ให้ความรู้ด้านโภชนาการ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J08', '1J08 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J09', '1J09 การเผยแพร่ความรู้/ให้สุขศึกษาแก่กลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J10', '1J10 ให้ความรู้/ สุขศึกษาแก่หญิงขายบริการ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J11', '1J11 ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J18', '1J18 ให้ความรู้/ สุขศึกษาบุคคลเฉพาะกลุ่มอื่น ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J19', '1J19 การเผยแพร่ความรู้/ให้สุขศึกษาแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J20', '1J20 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J21', '1J21 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J22', '1J22 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหัวใจหลอดเลือด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J23', '1J23 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเด็กอ้วนที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J24', '1J24 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J25', '1J25 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการทำงาน', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J26', '1J26 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคนทำงานที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J27', '1J27 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้ม', NULL, NULL);

INSERT INTO `provis_comactivity`(`provis_comactivity_code`, `provis_comactivity_name`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('1J28', '1J28 ให้ความรู้บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดีเกี่ยวกับท่าทางการทำงานและท่าทางในชีวิตประจำวัน', NULL, NULL);

select * from provis_comactivity;

dental care type

/*insert dental_care_type*/

/*!40101 SET NAMES utf8 */;

DROP TABLE dental_care_type;

CREATE TABLE `dental_care_type` (

`dental_care_type_id` INT (11),

`dental_care_type_name` VARCHAR (600),

`hos_guid` CHAR (114)

);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('1','หญิงตั้งครรภ์',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('2','เด็กก่อนวัยเรียน',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('3','เด็กวัยเรียน',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('4','ผู้สูงอายุ',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('5','กลุ่มอื่นๆ',NULL);

SELECT * FROM dental_care_type;

community ac

โครงสร้าง แฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY

update COMMUNITY_ACTIVITY 2561

DT วัคซีนผู้ใหญ่

ตรวจสอบก่อนว่ามีวัคซีน DT คอตีบ บาดทะยัก หรือไม่

SELECT * FROM provis_vcctype

where CODE = '106';

code name hos_guid
106 DT

หาก มี code 106 แต่ name ไม่ตรง ต้องแก้ไขคำสั่ง ตรง 


set @dtp = 'DT';/*แก้ 'DT' เป็น name ที่ต้องการ */


delete FROM person_vaccine WHERE export_vaccine_code ='106';

delete FROM vaccine_combination WHERE export_vaccine_code ='106';

delete FROM anc_service WHERE export_vaccine_code ='106';

set @dtp = 'DT';/*แก้ 'DT' เป็น name ที่ต้องการ */

INSERT IGNORE INTO `provis_vcctype` (`code`, `name`, `hos_guid`)

VALUES ('106',@dtp, NULL);

#-------

SET @DT = (SELECT MAX(person_vaccine_id)+1 FROM person_vaccine) ;

INSERT IGNORE INTO `person_vaccine`(`person_vaccine_id`, `vaccine_name`, `vaccine_code`, `vaccine_group`, `export_vaccine_code`, `hos_guid`, `combine_vaccine`, `icode`)

VALUES (@DT, 'คอตีบ บาดทะยัก Z23.5, Z23.6 ', @dtp, 'dT', '106', '{482CFB70-D662-11DF-BC2C-00215E472B30}', NULL, NULL);

#-------

SET @dt =(SELECT MAX(vaccine_combination_id)+1 FROM vaccine_combination);

INSERT IGNORE INTO `vaccine_combination` (`vaccine_combination_id`, `vaccine_code`, `vaccine_combine_code`, `hos_guid`)

VALUES (@dt,@dtp,'DT', NULL);

#--------

set @dtn = 'DT';/*แก้ 'DT' เป็นชื่อที่ต้องการ */

SET @DT = (SELECT MAX(anc_service_id)+1 FROM anc_service) ;

INSERT IGNORE INTO `anc_service`(`anc_service_id`, `anc_service_name`, `anc_service_code`, `export_vaccine_code`, `icode`, `price`, `hos_guid`) VALUES (@DT, @dtn, @dtn, '106', '', NULL, NULL);

#-------------

SELECT * FROM person_vaccine WHERE export_vaccine_code = '106';

/*ตรวจสอบว่ามีวัคซีน MR ผู้ใหญหรือไม'*/

SELECT person_vaccine_id,vaccine_name

FROM person_vaccine

WHERE export_vaccine_code = '074'

#-------------

test mr

หากไม่มี นำคำสั่งเพิ่มไป RUN

delete FROM person_vaccine WHERE export_vaccine_code = '074';

delete FROM vaccine_combination WHERE vaccine_code = '074';

delete FROM provis_vcctype WHERE CODE = '074');

SET @MRC = (select max(person_vaccine_id)+1 from person_vaccine) ;

INSERT IGNORE INTO`person_vaccine` (`person_vaccine_id`, `vaccine_name`, `vaccine_code`, `vaccine_group`, `export_vaccine_code`, `hos_guid`, `combine_vaccine`, `icode`) VALUES (@MRC, '074 : MRR หัด หัดเยอรมัน รณรงค์ (Z244,Z245)', 'MRC', 'MMC\r\n', '074', NULL, 'N', NULL);

#--------------

SET @cmrc =(select max(vaccine_combination_id)+1 from vaccine_combination);

INSERT IGNORE INTO`vaccine_combination` (`vaccine_combination_id`, `vaccine_code`, `vaccine_combine_code`, `hos_guid`) VALUES (@cmrc, 'MRC', 'MRC', NULL);

#--------------

INSERT IGNORE INTO `provis_vcctype` (`code`, `name`, `hos_guid`)

VALUES ('074', 'MRC', NULL);

SELECT person_vaccine_id,vaccine_name

FROM person_vaccine

WHERE export_vaccine_code = '074';

/*DTP_HB_Hib1,2,3*/

delete FROM person_vaccine WHERE export_vaccine_code IN ('d21','d22','d23');

DELETE FROM wbc_vaccine WHERE export_vaccine_code IN ('d21','d22','d23');

delete FROM vaccine_combination

WHERE vaccine_code IN ('DTP-HB-Hib 1','DTP-HB-Hib 2','DTP-HB-Hib 3',@vaccine_code1,@vaccine_code2,@vaccine_code3);

delete FROM provis_vcctype WHERE CODE IN ('d21','d22','d23');

delete FROM provis_aptype WHERE CODE IN ('d21','d22','d23');

DELETE FROM baby_items WHERE export_code IN ('d21','d22','d23');

DELETE FROM person_vaccine_group_lot

WHERE vaccine_group IN('DTP-HB-Hib 1','DTP-HB-Hib 2','DTP-HB-Hib 3',@vaccine_code1,@vaccine_code2,@vaccine_code3);

SET @Hib1 = (select max(person_vaccine_id)+1 from person_vaccine) ;

SET @Hib2 = (select max(person_vaccine_id)+2 from person_vaccine) ;

SET @Hib3 = (select max(person_vaccine_id)+3 from person_vaccine) ;

set @vaccine_code1 = 'DTP-HB-Hib 1' ;

set @vaccine_code2 = 'DTP-HB-Hib 2' ;

set @vaccine_code3 = 'DTP-HB-Hib 3' ;

REPLACE INTO person_vaccine (person_vaccine_id, vaccine_name, vaccine_code, vaccine_group, export_vaccine_code, hos_guid, combine_vaccine, icode)

VALUES (@Hib1, 'ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 1', @vaccine_code1, 'DTPHB', 'D21', NULL, NULL, NULL);

REPLACE INTO person_vaccine (person_vaccine_id, vaccine_name, vaccine_code, vaccine_group, export_vaccine_code, hos_guid, combine_vaccine, icode)

VALUES (@Hib2, 'ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 2',@vaccine_code2, 'DTPHB', 'D22', NULL, NULL, NULL);

REPLACE INTO person_vaccine (person_vaccine_id, vaccine_name, vaccine_code, vaccine_group, export_vaccine_code, hos_guid, combine_vaccine, icode)

VALUES (@Hib3, 'ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 3',@vaccine_code3, 'DTPHB', 'D23', NULL, NULL, NULL);

/*

SELECT * FROM person_vaccine

WHERE export_vaccine_code IN ('d21','d22','d23');*/

#----------------------wbc_vaccine

SET @hib_w1 =(select max(wbc_vaccine_id)+1 from wbc_vaccine);

SET @hib_w2 =(select max(wbc_vaccine_id)+2 from wbc_vaccine);

SET @hib_w3 =(select max(wbc_vaccine_id)+3 from wbc_vaccine);

INSERT INTO wbc_vaccine (wbc_vaccine_id, wbc_vaccine_name, wbc_vaccine_code, age_min, age_max, export_vaccine_code, check_code, vaccine_in_use, hos_guid, icode, price, combine_vaccine) VALUES (@hib_w1, 'ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 1',@vaccine_code1, 2, 4, 'D21','DTP_HBHib1', NULL, NULL, NULL, NULL, 'N');

INSERT INTO wbc_vaccine (wbc_vaccine_id, wbc_vaccine_name, wbc_vaccine_code, age_min, age_max, export_vaccine_code, check_code, vaccine_in_use, hos_guid, icode, price, combine_vaccine) VALUES (@hib_w2, 'ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 2',@vaccine_code2, 2, 4, 'D22','DTP_HBHib2', NULL, NULL, NULL, NULL, 'N');

INSERT INTO wbc_vaccine (wbc_vaccine_id, wbc_vaccine_name, wbc_vaccine_code, age_min, age_max, export_vaccine_code, check_code, vaccine_in_use, hos_guid, icode, price, combine_vaccine) VALUES (@hib_w3, 'ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 3',@vaccine_code3, 2, 4, 'D23','DTP_HBHib3', NULL, NULL, NULL, NULL, 'N');

#SELECT * FROM wbc_vaccine WHERE export_vaccine_code IN ('d21','d22','d23');

#----------------------vaccine_combination

SET @hib_c1 =(select max(vaccine_combination_id)+1 from vaccine_combination);

SET @hib_c2 =(select max(vaccine_combination_id)+2 from vaccine_combination);

SET @hib_c3 =(select max(vaccine_combination_id)+3 from vaccine_combination);

INSERT INTO vaccine_combination (vaccine_combination_id, vaccine_code, vaccine_combine_code, hos_guid)

VALUES (@hib_c1,@vaccine_code1, 'DTP-HB-Hib 1', NULL);

INSERT INTO vaccine_combination (vaccine_combination_id, vaccine_code, vaccine_combine_code, hos_guid)

VALUES (@hib_c2,@vaccine_code2, 'DTP-HB-Hib 2', NULL);

INSERT INTO vaccine_combination (vaccine_combination_id, vaccine_code, vaccine_combine_code, hos_guid)

VALUES (@hib_c3,@vaccine_code3, 'DTP-HB-Hib 3', NULL);

/*SELECT * FROM vaccine_combination

WHERE vaccine_code IN ('DTP-HB-Hib 1','DTP-HB-Hib 2','DTP-HB-Hib 3');*/

UPDATE serial AS s

SET s.serial_no = @hib_c3

WHERE NAME LIKE 'vaccine_combination_id%';

#----------------------provis_vcctype

INSERT INTO provis_vcctype (code,