พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 1598

โครงสร้างมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก

1 ประเภทของยา
3-11 ชื่อยา ตัวยาสำคัญ(9หลัก)
17-19 รูปแบบยา
4 888888888      0000 203 81506
12-16 ความแรง 20-24 ผู้ผลิต
2 ตัวยาสำคัญ ประเภทตำหรับ

คู่มือรหัสยาแพทย์แผนไทย