การคัดกรองการสูบบุหรี่

กรณีให้บริการ specialpp เพียงอย่างเดียว โดยผู้รับบริการ มิได้เจ็บป่วย หรือมิได้มีการรับบริการอื่น

ใดอีกในครั้งนี้

  ..ไม่ต้องให้รหัสวินิจฉัย ใดๆ ทั้งสิ้น (เป็น service โดยไม่มี diagnosis_opd)

  ..ทั้งรหัส F,Z และที่ไม่ใช่ Z

กรณีมีการให้บริการ specialpp และมีการมีการให้บริการอื่นๆร่วมด้วย
เช่น มีการป่วยจริง หรือมี บริการงานส่งเสริมอื่น

ก็สามารถให้รหัสที่เป็นการป่วย หรือรหัส Z ส าหรับงานส่งเสริมป้องกันโรคร่วมด้วยได้

การลงรหัสการคัดกรองและการบริการเลิกบุหรี่