พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 1839

dental care type

/*insert dental_care_type*/

/*!40101 SET NAMES utf8 */;

DROP TABLE dental_care_type;

CREATE TABLE `dental_care_type` (

`dental_care_type_id` INT (11),

`dental_care_type_name` VARCHAR (600),

`hos_guid` CHAR (114)

);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('1','หญิงตั้งครรภ์',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('2','เด็กก่อนวัยเรียน',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('3','เด็กวัยเรียน',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('4','ผู้สูงอายุ',NULL);

INSERT INTO `dental_care_type` (`dental_care_type_id`, `dental_care_type_name`, `hos_guid`) VALUES('5','กลุ่มอื่นๆ',NULL);

SELECT * FROM dental_care_type;