CHRONICFU

ขอบเขตข้อมูล 1. ผ้ปู่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหติสูง) ที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

เวลา/รอบที่ทำการบันทึก 1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

- ข้อมูลการตรวจภาวะแทรกซ้อน เป็นการตรวจร่างกาย คือการตรวจเท้า และการตรวจตา หากตรวจพบภาวะแทรกซ้อน ให้บันทึกภาวะแทรกซ้อนที่พบ
ในแฟ้มข้อมูล DIAG_OPD ในส่วนของการวินิจฉัย

- การตรวจติดตามผ้ปู่วย 1 ครั้ง จะมี 1 record ถึงแม้ผ้ปู่วยจะมีทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่หากเป็นการตรวจครั้งเดียวกัน ก็จะมีเพียง 1 record

นิยามที่เกี่ยวข้อง - ผ้ปู่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ

โหลด CHRONICFU