พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 2243

/*update accident_splint_type 2561 */

INSERT ignore `accident_splint_type` (`accident_splint_type_id`,`accident_splint_type_name`) VALUES (1,'มีการใส่ Spint/Slab ก่อนมาถึง');

INSERT ignore INTO `accident_splint_type` (`accident_splint_type_id`,`accident_splint_type_name`) VALUES (2,'ไม่มีการใส่ Splint/Slab ก่อนมาถึง');

INSERT ignore INTO `accident_splint_type` (`accident_splint_type_id`,`accident_splint_type_name`) VALUES (3,'ไม่จำเป็น');

INSERT ignore INTO `accident_splint_type` (`accident_splint_type_id`,`accident_splint_type_name`) VALUES (4,'มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม');

SELECT

SPLINT.accident_splint_type_id,

SPLINT.accident_splint_type_name

FROM

accident_splint_type AS SPLINT

order by SPLINT.accident_splint_type_id;

#------------------