พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 1892

/*update accident TYPEIN_AE 2016*/

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.export_code = '6'

where TYPEIN_AE.visit_name like '%สถานพยาบาล%';

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.export_code = '1'

where TYPEIN_AE.visit_name like '%เอง%';

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'มารับบริการเอง'

where TYPEIN_AE.export_code ='1' ;

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'ได้รับการส่งตัวโดย First responder '

where TYPEIN_AE.export_code ='2' ;

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'ได้รับการส่งตัวโดย BLS'

where TYPEIN_AE.export_code ='3' ;

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'ได้รับการส่งตัวโดย ILS'

where TYPEIN_AE.export_code ='4' ;

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'ได้รับการส่งตัวโดย ALS'

where TYPEIN_AE.export_code ='5' ;

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น'

where TYPEIN_AE.export_code ='6' ;

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'อื่น '

where TYPEIN_AE.export_code = '7' ;

update er_nursing_visit_type as TYPEIN_AE

set TYPEIN_AE.visit_name = 'ไม่ทราบ'

where TYPEIN_AE.export_code ='9' ;

SELECT

TYPEIN_AE.visit_type,TYPEIN_AE.visit_name,TYPEIN_AE.export_code

FROM

er_nursing_visit_type AS TYPEIN_AE;

#-----------------------