พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 1880

/*update er_accident_type โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2561*/

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)'

where er.er_accident_type_id =1;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19)'

where er.er_accident_type_id =2;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (W20-W49)'

where er.er_accident_type_id =3;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64)'

where er.er_accident_type_id =4;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)'

where er.er_accident_type_id =5;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'คุกคามการหายใจ (W75-W84)'

where er.er_accident_type_id =6;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99)'

where er.er_accident_type_id =7;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ (X00-X09)'

where er.er_accident_type_id =8;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19)'

where er.er_accident_type_id =9;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29)'

where er.er_accident_type_id =10;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ(X30-X39)'

where er.er_accident_type_id =11;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49)'

where er.er_accident_type_id =12;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'การออกแรงเกิน (X50-X57)'

where er.er_accident_type_id =13;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59)'

where er.er_accident_type_id =14;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ (X60-X84)'

where er.er_accident_type_id =15;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09)'

where er.er_accident_type_id =16;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33)'

where er.er_accident_type_id =17;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'ดำเนินการตามกฎหมายหรือสงคราม (Y35-Y36)'

where er.er_accident_type_id =18;

update er_accident_type er

set er.er_accident_type_name = 'ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา (Y34))'

where er.er_accident_type_id =19;

select * from er_accident_type;

#------------------------