พิมพ์
หมวด: แฟ้มสะสม
ฮิต: 1322

PRENATAL

prenatalf

โครงสร้างแฟ้ม PRENATAL

/*PRENATAL Hct ไม่่่่มีข้อมูล*/

SET @date1 ='2015-10-01';

Set @x = 0;

SELECT @x :=@x+1 as no,

CONCAT(p.`fname`,SPACE(1),p.`lname`)AS mother ,p.nationality, ga , pre_labor_service1_date , pre_labor_service2_date ,

pre_labor_service3_date , pre_labor_service4_date , first_doctor_date , blood_hct_result

FROM

person_anc

INNER JOIN person p ON p.`person_id` =person_anc.`person_id`

WHERE p.nationality ='99'

and pre_labor_service1_date >=@date1

AND blood_hct_result =''

AND discharge<>'y'

#-------------------------

ตัอย่าง

no mother nationality ga pre_labor_service1_date pre_labor_service2_date pre_labor_service3_date pre_labor_service4_date first_doctor_date blood_hct_result
1 TIN TIN(ตินติน) xxx 99 null 6/10/2015 20/10/2015 null null null
2 ทิพวรรณ xxx 99 null 12/1/2016 19/1/2016 19/4/2016 31/5/2016 null
3 จุฑาทิพย์ xxx 99 null 8/3/2016 3/5/2016 12/7/2016 23/8/2016 31/5/2016
4 สะกาวเดือน xxx 99 null 8/3/2016 19/4/2016 14/6/2016 26/7/2016 14/6/2016
5 นุชนภา xxx 99 null 26/4/2016 28/6/2016 19/9/2016 8/11/2016 8/11/2016

prenatalhct


 

/*GA อายุครรภ์ ผิดปกติ*/

set @x = 0;

SELECT

@x:=@x+1 as'no',

p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'mother_name',

a.anc_register_date,timestampdiff(week,a.lmp,a.labor_date)as'Ga อายุครรภ์ ',a.labor_date,a.preg_no as 'gravida ครรภ์ที่'

FROM

person_anc AS a

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = a.person_id

where

timestampdiff(week,a.lmp,a.labor_date) not between 1 and 45

#-------------------

ตัวอย่าง

no pname mother_name anc_register_date Ga อายุครรภ์ labor_date gravida ครรภ์ที่
1 น.ส. สุพรรษา xxx 17/7/2012 -64 24/7/2010 2
2 น.ส. ภัททสิริ xxx 31/5/2011 -68 4/11/2009 1
3 น.ส. กรรณิการ์ xxx 17/8/2010 -86 5/1/2011 2
4 น.ส. สุภาภรณ์ xxx 21/2/2012 -95 9/10/2009 2
5 นาง วิภาวรรณ xxx 28/9/2010 48 28/1/2011 2

/*LMP วันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดท้าย ผิดปกติ*/

set @x = 0;

SELECT

@x:=@x+1 as'no.',

p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'mother_name',

a.anc_register_date,

a.lmp,

a.discharge

FROM

person_anc AS a

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = a.person_id

WHERE

lmp IS NULL OR lmp >= a.anc_register_date

#---------------

ตัวอย่าง

no. pname mother_name anc_register_date lmp discharge
1 น.ส. นงนุช xxx 8/12/2009 26/6/2010 Y
2 น.ส. มินตรา xxx 26/1/2010 18/3/2010 Y
3 น.ส. กรรณิการ์ xxx 17/8/2010 4/9/2012 Y
4 น.ส. นันทิดา xxx 15/11/2011 5/12/2012 Y
5 น.ส. กฤตยา xxx 15/5/2012 15/9/2012 Y