สารบัญ

 

/*GA อายุครรภ์ ผิดปกติ*/

set @x = 0;

SELECT

@x:=@x+1 as'no',

p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'mother_name',

a.anc_register_date,timestampdiff(week,a.lmp,a.labor_date)as'Ga อายุครรภ์ ',a.labor_date,a.preg_no as 'gravida ครรภ์ที่'

FROM

person_anc AS a

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = a.person_id

where

timestampdiff(week,a.lmp,a.labor_date) not between 1 and 45

#-------------------

ตัวอย่าง

no pname mother_name anc_register_date Ga อายุครรภ์ labor_date gravida ครรภ์ที่
1 น.ส. สุพรรษา xxx 17/7/2012 -64 24/7/2010 2
2 น.ส. ภัททสิริ xxx 31/5/2011 -68 4/11/2009 1
3 น.ส. กรรณิการ์ xxx 17/8/2010 -86 5/1/2011 2
4 น.ส. สุภาภรณ์ xxx 21/2/2012 -95 9/10/2009 2
5 นาง วิภาวรรณ xxx 28/9/2010 48 28/1/2011 2

/*LMP วันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดท้าย ผิดปกติ*/

set @x = 0;

SELECT

@x:=@x+1 as'no.',

p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'mother_name',

a.anc_register_date,

a.lmp,

a.discharge

FROM

person_anc AS a

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = a.person_id

WHERE

lmp IS NULL OR lmp >= a.anc_register_date

#---------------

ตัวอย่าง

no. pname mother_name anc_register_date lmp discharge
1 น.ส. นงนุช xxx 8/12/2009 26/6/2010 Y
2 น.ส. มินตรา xxx 26/1/2010 18/3/2010 Y
3 น.ส. กรรณิการ์ xxx 17/8/2010 4/9/2012 Y
4 น.ส. นันทิดา xxx 15/11/2011 5/12/2012 Y
5 น.ส. กฤตยา xxx 15/5/2012 15/9/2012 Y