สารบัญ

PRENATAL

prenatalf

โครงสร้างแฟ้ม PRENATAL

/*PRENATAL Hct ไม่่่่มีข้อมูล*/

SET @date1 ='2015-10-01';

Set @x = 0;

SELECT @x :=@x+1 as no,

CONCAT(p.`fname`,SPACE(1),p.`lname`)AS mother ,p.nationality, ga , pre_labor_service1_date , pre_labor_service2_date ,

pre_labor_service3_date , pre_labor_service4_date , first_doctor_date , blood_hct_result

FROM

person_anc

INNER JOIN person p ON p.`person_id` =person_anc.`person_id`

WHERE p.nationality ='99'

and pre_labor_service1_date >=@date1

AND blood_hct_result =''

AND discharge<>'y'

#-------------------------

ตัอย่าง

no mother nationality ga pre_labor_service1_date pre_labor_service2_date pre_labor_service3_date pre_labor_service4_date first_doctor_date blood_hct_result
1 TIN TIN(ตินติน) xxx 99 null 6/10/2015 20/10/2015 null null null
2 ทิพวรรณ xxx 99 null 12/1/2016 19/1/2016 19/4/2016 31/5/2016 null
3 จุฑาทิพย์ xxx 99 null 8/3/2016 3/5/2016 12/7/2016 23/8/2016 31/5/2016
4 สะกาวเดือน xxx 99 null 8/3/2016 19/4/2016 14/6/2016 26/7/2016 14/6/2016
5 นุชนภา xxx 99 null 26/4/2016 28/6/2016 19/9/2016 8/11/2016 8/11/2016

prenatalhct