พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ
ฮิต: 1586

/* update อาหารที่รับประทานปัจจุบัน person_nutrition_food_type 2061*/

TRUNCATE TABLE person_nutrition_food_type;

INSERT INTO person_nutrition_food_type ( person_nutrition_food_type_id , person_nutrition_food_type_name , hos_guid ) VALUES ('0', 'เลิกดื่มนมแล้ว บันทึกเฉพาะอายุเด็ก 0-2 ปี 11 เดือน 29 วัน', NULL);

INSERT INTO person_nutrition_food_type ( person_nutrition_food_type_id , person_nutrition_food_type_name , hos_guid ) VALUES ('1', 'นมแม่อย่างเดียว', NULL);

INSERT INTO person_nutrition_food_type ( person_nutrition_food_type_id , person_nutrition_food_type_name , hos_guid ) VALUES ('2', 'นมแม่และน้ำ', NULL);

INSERT INTO person_nutrition_food_type ( person_nutrition_food_type_id , person_nutrition_food_type_name , hos_guid ) VALUES ('3', 'นมแม่และนมผสม', NULL);

INSERT INTO person_nutrition_food_type ( person_nutrition_food_type_id , person_nutrition_food_type_name , hos_guid ) VALUES ('4', 'นมผสมอย่างเดียว', NULL);

INSERT INTO person_nutrition_food_type ( person_nutrition_food_type_id , person_nutrition_food_type_name , hos_guid ) VALUES ('5', 'นมและอาหารอื่นๆ', NULL);

SELECT person_nutrition_food_type_id , person_nutrition_food_type_name FROM person_nutrition_food_type;

#---------------------------------------