สารบัญ

update อาหารที่รับประทานปัจจุบัน person_nutrition_food_type  2061

/*เด็ก 1 ปีFOOD อาหารที่รับประทานปัจจุบัน ที่ผิดปกติ*/

set @month = 12;

set @x=0;

SELECT

@x:=@x+1 as 'No.',p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as'person_name',a.age_m,a.birth_weight,a.breast_feed_status_id

FROM

person_wbc a

LEFT OUTER JOIN person p ON p.person_id = a.person_id

LEFT OUTER JOIN breast_feed_status bf ON bf.breast_feed_status_id = a.breast_feed_status_id

WHERE a.age_m < @month

and a.breast_feed_status_id is null

and a.discharge <> 'Y'

#----------------------

ตัวอย่าง

No. pname person_name age_m birth_weight breast_feed_status_id
1 ด.ญ. ปุณยนุช XXX 11 null null
2 ด.ช. ณัฐดนัย XXX 10 null null
3 ด.ช. ธนธรณ์ XXX 10 null null
4 ด.ญ. ณัฐริณีย์ XXX 10 null null
5 ด.ช. ธนชัย XXX 10 null null

breastfeeding

/*เด็ก 1 ปี BOTTLE การใช้ขวดนม*/

set @month = 12;

set @x=0;

SELECT

@x:=@x+1 as 'No.',p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as'person_name',a.age_m,a.nutrition_date,

a.person_nutrition_bottle_type_id

FROM

person_wbc_nutrition AS a

LEFT OUTER JOIN person_wbc AS b ON b.person_wbc_id = a.person_wbc_id

LEFT OUTER JOIN person_nutrition_bottle_type AS bottle ON bottle.person_nutrition_bottle_type_id = a.person_nutrition_bottle_type_id

INNER JOIN person AS p ON p.person_id = b.person_id

WHERE

a.age_m < @month

and a.person_nutrition_bottle_type_id IS null

#-------------------------

ตัวอย่าง

No. pname person_name age_m nutrition_date person_nutrition_bottle_type_id
1 ด.ญ. สุภาพร XXX 0 5/11/2008 null
2 ด.ญ. สุภาพร XXX 2 8/1/2009 null
3 ด.ญ. สุภาพร XXX 4 12/3/2009 null
4 ด.ญ. สุภาพร XXX 6 14/5/2009 null
5 ด.ช. ณัฐภูมิ XXX 0 21/10/2009 null