พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ
ฮิต: 2007

/* update pp_special_code 2561 */

TRUNCATE TABLE pp_special_code;

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0030', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0031', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0032', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0033', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0034', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0035', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0036', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0037', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0039', 'ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0040', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0041 ', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลบวก ไม่ให้การรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0042', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลบวก และให้การรักษา ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0043 ', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ไม่ระบุผลการตรวจ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0044', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap (ยังไม่ทราบผล)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0045', 'การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ผลตรวจเป็นมะเร็งปากมดลูก', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0048', 'ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก วิธีอื่น (ระบุวิธี)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0049', 'ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ระบุวิธี', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0060', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0061', 'ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลบวก', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0260', 'การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0261', 'การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย (คะแนน 7-12)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0262', 'การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าซึมเศร้าปานกลาง (คะแนน 13-18)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0263', 'การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าซึมเศร้ารุนแรง (คะแนน?19)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0269', 'การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0270', 'การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่าไม่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0271', 'การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับน้อย (คะแนน 1-8) ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0272', 'การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับปานกลาง (คะแนน 9-16)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0273', 'การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับรุนแรง (คะแนน ?17)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0279', 'การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q ไม่ระบุรายละเอียด ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0280', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0281', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0282', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0283', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย (คะแนน 7-12)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0284', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าปานกลาง (คะแนน 13-18)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0285', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้ารุนแรง (คะแนน ?19)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0286', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0287', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B0289', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1130', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ผลเหมาะสมกับลักษณะงาน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1131', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ผลไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1139', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1140', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกความถี่)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1141', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลตรวจไม่ผ่าน เกณฑ์ต้องส่งพบแพทย์', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1142', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน มีผลผ่านเกณฑ์ เมื่อเทียบผลการตรวจกับ Baseline audiogram (ไม่พบ 15 dB-shift หรือ ไม่พบ 15 dB-shift Twice ทุกความถี่) ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1143', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน มีผลไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเทียบผลการตรวจกับ Baseline audiogram (พบ 15 dB-shift Twice หลังจากตรวจยืนยัน: Confirmation audiogram ภายใน 30 วัน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1144', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน มีผลไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเทียบผลการตรวจกับ Baseline audiogram (พบ 15 dB-shift และไม่ได้รับการตรวจยืนยัน: Confirmation audiogram ภายใน 30 วัน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1149', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1150', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1151', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลต่ำกว่าค่าคาดคะเนชนิดหลอดลมอุดกั้น', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1152', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลต่ำกว่าค่าคาดคะเนชนิดจำกัดการขยายตัว', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1153', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลต่ำกว่าค่าคาดคะเนชนิดหลอดลมอุดกั้นและจำกัดการขยายตัว (ผสม)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1159', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1160', 'การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ผลปกติระดับ 0/0', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1161', 'การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ผลผิดปกติตั้งแต่ระดับ 0/1 ? 1/0 ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1162', 'การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ผลผิดปกติตั้งแต่ระดับ 1/1 ขึ้นไป ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1169', 'การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1170', 'การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1171', 'การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปลอดภัย', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1172', 'การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลมีความเสี่ยง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1173', 'การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลไม่ปลอดภัย', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1179', 'การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1200', 'การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1201', 'การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1202', 'การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยงส่งรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1209', 'การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่เสี่ยงภาวะหกล้มไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1220', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1221', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1223', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1224', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1225', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1226', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1229', 'การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT/ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1230', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1231', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1232', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1234', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ให้คำแนะนำ / รักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1235', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1239', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1240', 'การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1241', 'การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1242', 'การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1243', 'การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1244', 'การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1245', 'การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1249', 'การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้/ระยะไกลในผู้สูงอายุไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1250', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1251', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1252', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1253', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1254', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1255', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1256', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1257', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำ และรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1258', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหา ส่งไปรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1259', 'การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก / ต้อหิน / จอประสาทตาเสื่อมจากอายุ ในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1260', 'การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1261', 'การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม และแนะนำให้ความรู้', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1269', 'การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1270', 'การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1271', 'การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1272', 'การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งรักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1273', 'การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1274', 'การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าต้องเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำและติดตาม', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1275', 'การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าต้องดูแลระยะยาว ให้คำแนะนำและดูแลต่อเนื่อง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1279', 'การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก ในผู้สูงอายุ / สมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1280', 'การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1281', 'การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง / บางส่วน /ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1282', 'การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อย / ไม่ได้เลย /ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1283', 'การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1284', 'การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1285', 'การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ มีปัญหา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B1289', 'การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B130', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B131', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B132', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 ? 4 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B133', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่ามีปัญหาความเครียด (5 ? 7 คะแนน) ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B134', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B139', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B140', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B141', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B142', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดพบว่าผลปกติ (0 ? 4 คะแนน) ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B143', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดพบว่ามีปัญหาความเครียด (5 ? 7 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B144', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดพบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป) ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B149', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B150', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B151', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B152', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่าผลปกติ (0 ? 4 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B153', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่ามีปัญหาความเครียด (5 ? 7 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B154', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B159', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B160', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B161', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B162', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนพบว่าผลปกติ (0 ? 4 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B163', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนพบว่ามีปัญหาความเครียด (5 ? 7 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B164', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนพบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B169', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้า ชัดเจน ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B170', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B171', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B172', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ พบว่าผลปกติ (0 ? 4 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B173', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ พบว่ามีปัญหาความเครียด (5 ? 7 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B174 ', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ พบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B179', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B180', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีการสูญเสีย ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B181', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีการสูญเสีย ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B182', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีการสูญเสีย พบว่าผลปกติ (0 ? 4 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B183', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีการสูญเสีย พบว่าปัญหาความเครียด (5 ? 7 คะแนน)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B184', 'การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีการสูญเสีย พบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B189', 'การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในกลุ่มที่มีการสูญเสีย ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B200', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B201', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B202', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B203', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B204', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B205', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B206', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B207', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B209', 'การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM และ หรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B210', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B211', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B212', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B213', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B214', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B215', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B216', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B217', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B219', 'การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM และหรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B220', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B221', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B222', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B223', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B224', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B225', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B226', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B227', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B229', 'การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM และหรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B230', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B231', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B232', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B233', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B234', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B235', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B236', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B237', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B239', 'การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM และหรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B240', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B241', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B242', 'การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้าส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B243', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B244', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B245', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม โดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B246', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B247', 'การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B249', 'การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPMและหรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B250', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุแรกเกิด โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 1-3 (ตรวจปฏิกิริยา ตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และตรวจข้อเท้า) ผ่าน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B251', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุแรกเกิด โดยเครื่องมือ DAIMข้อที่ 1-3 (ตรวจปฏิกิริยา ตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และตรวจข้อเท้า) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B252', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 1 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 4 (ตรวจการเหยียดแขนและขา) ผ่าน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B253', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 1 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 4 (ตรวจการเหยียดแขนและขา) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B254', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 3-4 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 5 (ตรวจการกำมือ) ผ่าน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B255', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 3-4 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 5 (ตรวจการกำมือ) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B256', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 10-12 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 6 (ตรวจการกางแขน) ผ่าน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B257', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 10-12 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 6 (ตรวจการกางแขน) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B258', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 55-60 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 7 (เดินต่อส้นเท้า) ผ่าน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B259', 'การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 55-60 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 7 (เดินต่อส้นเท้า) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B260', 'ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B261', 'ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B262', 'ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B270', 'การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B271', 'การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการเคลื่อนไหว', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B272', 'การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B273', 'การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านความเข้าใจภาษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B274', 'การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการใช้ภาษา', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B275', 'การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B30', 'ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B31', 'ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B40', 'ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B41', 'ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลผิดปกติ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B501', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B502', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B503', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 20 มวนขึ้นไปต่อวัน', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B504', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B505', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B506', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B509', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B51', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B52', 'ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B530', 'การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B531', 'การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B532', 'การให้คำปรึกษาและให้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ (Counseling Advice + Medicine)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B540', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B541', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B542', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลไม่สูบแล้ว', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B550', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B551', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B552', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลไม่สูบแล้ว', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B560', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B561', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B562', 'การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลไม่สูบแล้ว', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B600', 'ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B601', 'ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B602', 'ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B603', 'ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 11-26)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B604', 'ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงสูง (คะแนนตั้งแต่ 27 ขึ้นไป)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B609', 'ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B610', 'การให้คำแนะนำ (brief advice)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B611', 'การให้คำปรึกษาแบบสั้น (brief counseling)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1B612', 'การส่งต่อเพื่อรับการประเมินและการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ (refer)', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1F301', 'การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1F302', 'การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ กลุ่มสาวประเภทสอง', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1F31', 'การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ กลุ่มที่มีคู่นอนหลายคนเชิงพาณิชย์', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1F32', 'การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดประเภทฉีด', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1F33', 'การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ กลุ่มคู่ผู้ติดเชื้อ', NULL, NULL);

INSERT INTO pp_special_code ( code , name , pp_special_code_group , pp_special_code_subgroup ) VALUES ('1F38', 'การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ กลุ่มอื่น ', NULL, NULL);

select * from pp_special_code;

#--------------------------------