พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 1785

DENTAL

denta

โคงสร้างแฟ้ม dental

update dental_SCHOOLTYPE 2561

/*คำสั่งเรียก 06.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่บันทึก provider ถูกต้อง */

set @provider = '06';

SELECT

doctor.`code`,doctor.pname,doctor.fname,doctor.lname,doctor.cid,

doctor.provider_type_code,pvt.provider_type_name,doctor.sex,

doctor.birth_date,doctor.start_date,doctor.finish_date,doctor.active

FROM

doctor

LEFT JOIN provider_type as pvt on pvt.provider_type_code = doctor.provider_type_code

WHERE doctor.provider_type_code =@provider

and doctor.pname is not null and doctor.fname is not null and doctor.lname is not null and length(cid)=13 and doctor.sex in ('1','2')

and doctor.birth_date < curdate() and doctor.start_date is not null

#-----------------------

ตัวอย่าง

code pname fname lname cid provider_type_code sex birth_date start_date finish_date
9 น.ส. ศรินยา xxx 8888888888888 06 2 9/12/1977 1/4/1998 null
47 น.ส. สุพรรษา xxx 8888888888888 07 2 6/12/1980 2/4/2001 null
56 น.ส. สมปอง xxx 8888888888888 08 2 7/5/1963 16/10/1984 null
57 นาย ประสิทธิ์ xxx 8888888888888 09 1 8/1/1957 1/10/2009 1/10/2009


mapping หัตถการ

dttm

/*ดูหัตถการทันตกรรม ตามวันที่เลือก*/

SET @startdate ='2016-03-01' ,@enddate = '2016-03-31' ;

SELECT

dm.vstdate ,P.pname,CONCAT(P.fname,SPACE(1),P.lname)AS'PATIENT' ,

dm.icd,d.name,dm.icd9

,dttm.name ,dttm.icd10tm_operation_code,i.description_english,CONCAT(T.fname,SPACE(1),T.lname)AS 'CODER'

FROM

dtmain AS dm

INNER JOIN dttm ON dttm.code = dm.tmcode

INNER JOIN PATIENT P ON P.hn = DM.hn

INNER JOIN DOCTOR T ON T.code = DM.doctor

INNER JOIN icd10tm_operation i ON i.icd10tm_operation_code = dttm.icd10tm_operation_code

INNER JOIN icd101 d ON d.code = dm.icd

WHERE

dm.vstdate BETWEEN @startdate AND @enddate

ORDER BY dm.vstdate ,dm.vn

#------------------------

ตัวอย่าง

vstdate pname PATIENT icd name icd9 name icd10tm_operation_code description_english CODER
1/3/2016 นาย ประเสริฐ xxx K041 Necrosis of pulp 2309 ถอนฟัน (ฟันแท้) 2382770 Extraction of permanent tooth ศรินยา yyy
1/3/2016 นาย ประเสริฐ xxx K041 Necrosis of pulp 8931 ตรวจและการประเมินสภาพช่องปากเฉพาะตำแหน่งหรือที่มีอาการฉุกเฉินรวมถึงการตรวจเพื่อติดตามผล (Limited Oral Evaluation Problem Focused) 2330010 Limited oral evaluation - problem focused ศรินยา yyy
1/3/2016 นาย สม xxx K041 Necrosis of pulp 8931 ตรวจและการประเมินสภาพช่องปากเฉพาะตำแหน่งหรือที่มีอาการฉุกเฉินรวมถึงการตรวจเพื่อติดตามผล (Limited Oral Evaluation Problem Focused) 2330010 Limited oral evaluation - problem focused ศรินยา yyy
1/3/2016 นาย สม xxx K041 Necrosis of pulp 2309 ถอนฟัน (ฟันแท้) 2382770 Extraction of permanent tooth ศรินยา yyy
1/3/2016 ด.ช. กิตติพร xxx K021 Caries of dentine 232 อุด GI 1 ด้าน (ฟันหลังน้ำนม) 23771C1 Resin-based composite - one surfaces, posterior-primary ศรินยา yyy


/*การคีย์ออกแฟ้ม Dentalตามเวลา*/

SET @startdate := '2015-01-01',@enddate := '2016-01-31';

SELECT pt.pname,concat(pt.fname,space(1),pt.lname)as 'patient'

,date(c.entry_datetime)as'date_serv',t.dental_care_type_name,pl.dental_care_service_place_type_name,

c.pteeth,c.pcaries,c.pfilling,c.pextract,c.need_fluoride,c.need_scaling,c.need_sealant

,c.need_pfilling,c.need_pextract,c.need_dextract,n.dental_care_nprosthesis_name

,c.permanent_perma,c.permanent_prost,c.prosthesis_prost,g.dental_care_gum_type_name

,ch.dental_care_school_type_name,s.dental_care_school_class_type_name,g.dental_care_gum_type_name

FROM

dental_care c

inner join ovst o on o.vn = c.vn

inner join patient pt on pt.hn = o.hn

LEFT JOIN dental_care_gum_type g ON g.dental_care_gum_type_id = c.dental_care_gum_type_id

LEFT JOIN dental_care_nprosthesis n ON n.dental_care_nprosthesis_id = c.dental_care_nprosthesis_id

LEFT JOIN dental_care_school_type ch ON ch.dental_care_school_type_id =

c.dental_care_school_type_id

LEFT JOIN dental_care_school_class_type s ON s.dental_care_school_class_type_id =

c.dental_care_school_class_type_id

LEFT JOIN dental_care_service_place_type pl ON pl.dental_care_service_place_type_id =

c.dental_care_service_place_type_id

LEFT JOIN dental_care_type t ON t.dental_care_type_id = c.dental_care_type_id

WHERE DATE(c.entry_datetime) BETWEEN @startdate AND @enddate

ORDER BY c.vn

#----------------

ตัวอย่าง

pname patient date_serv dental_care_type_name dental_care_service_place_type_name pteeth pcaries pfilling pextract need_fluoride need_scaling need_sealant need_pfilling need_pextract need_dextract dental_care_nprosthesis_name permanent_perma permanent_prost prosthesis_prost dental_care_gum_type_name dental_care_school_type_name dental_care_school_class_type_name dental_care_gum_type_name
นาย วงษ์ xxx 20/3/2015 ผู้สูงอายุ ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null
นางสาว มนทิราพร xxx 20/3/2015 เด็กวัยเรียน ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null
น.ส. ชลธิชา xxx 20/3/2015 กลุ่มอื่นๆ ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null
นาย ณัฐวุฒิ xxx 20/3/2015 กลุ่มอื่นๆ ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null

insert dental_care_type กรณีตัวแปรหาย

เพิ่มเคลือบหลุมร่องฟัน

seal

และเพิ่มการผูกหัตถการกับค่าใช้จ่าย

คำสั่งเพิ่มอัตโนมัติ