สารบัญ

/*การคีย์ออกแฟ้ม Dentalตามเวลา*/

SET @startdate := '2015-01-01',@enddate := '2016-01-31';

SELECT pt.pname,concat(pt.fname,space(1),pt.lname)as 'patient'

,date(c.entry_datetime)as'date_serv',t.dental_care_type_name,pl.dental_care_service_place_type_name,

c.pteeth,c.pcaries,c.pfilling,c.pextract,c.need_fluoride,c.need_scaling,c.need_sealant

,c.need_pfilling,c.need_pextract,c.need_dextract,n.dental_care_nprosthesis_name

,c.permanent_perma,c.permanent_prost,c.prosthesis_prost,g.dental_care_gum_type_name

,ch.dental_care_school_type_name,s.dental_care_school_class_type_name,g.dental_care_gum_type_name

FROM

dental_care c

inner join ovst o on o.vn = c.vn

inner join patient pt on pt.hn = o.hn

LEFT JOIN dental_care_gum_type g ON g.dental_care_gum_type_id = c.dental_care_gum_type_id

LEFT JOIN dental_care_nprosthesis n ON n.dental_care_nprosthesis_id = c.dental_care_nprosthesis_id

LEFT JOIN dental_care_school_type ch ON ch.dental_care_school_type_id =

c.dental_care_school_type_id

LEFT JOIN dental_care_school_class_type s ON s.dental_care_school_class_type_id =

c.dental_care_school_class_type_id

LEFT JOIN dental_care_service_place_type pl ON pl.dental_care_service_place_type_id =

c.dental_care_service_place_type_id

LEFT JOIN dental_care_type t ON t.dental_care_type_id = c.dental_care_type_id

WHERE DATE(c.entry_datetime) BETWEEN @startdate AND @enddate

ORDER BY c.vn

#----------------

ตัวอย่าง

pname patient date_serv dental_care_type_name dental_care_service_place_type_name pteeth pcaries pfilling pextract need_fluoride need_scaling need_sealant need_pfilling need_pextract need_dextract dental_care_nprosthesis_name permanent_perma permanent_prost prosthesis_prost dental_care_gum_type_name dental_care_school_type_name dental_care_school_class_type_name dental_care_gum_type_name
นาย วงษ์ xxx 20/3/2015 ผู้สูงอายุ ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null
นางสาว มนทิราพร xxx 20/3/2015 เด็กวัยเรียน ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null
น.ส. ชลธิชา xxx 20/3/2015 กลุ่มอื่นๆ ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null
นาย ณัฐวุฒิ xxx 20/3/2015 กลุ่มอื่นๆ ในสถานบริการ null null null null null null null null null null null null null null null null null null

insert dental_care_type กรณีตัวแปรหาย

เพิ่มเคลือบหลุมร่องฟัน

seal

และเพิ่มการผูกหัตถการกับค่าใช้จ่าย

คำสั่งเพิ่มอัตโนมัติ