สารบัญ

mapping หัตถการ

dttm

/*ดูหัตถการทันตกรรม ตามวันที่เลือก*/

SET @startdate ='2016-03-01' ,@enddate = '2016-03-31' ;

SELECT

dm.vstdate ,P.pname,CONCAT(P.fname,SPACE(1),P.lname)AS'PATIENT' ,

dm.icd,d.name,dm.icd9

,dttm.name ,dttm.icd10tm_operation_code,i.description_english,CONCAT(T.fname,SPACE(1),T.lname)AS 'CODER'

FROM

dtmain AS dm

INNER JOIN dttm ON dttm.code = dm.tmcode

INNER JOIN PATIENT P ON P.hn = DM.hn

INNER JOIN DOCTOR T ON T.code = DM.doctor

INNER JOIN icd10tm_operation i ON i.icd10tm_operation_code = dttm.icd10tm_operation_code

INNER JOIN icd101 d ON d.code = dm.icd

WHERE

dm.vstdate BETWEEN @startdate AND @enddate

ORDER BY dm.vstdate ,dm.vn

#------------------------

ตัวอย่าง

vstdate pname PATIENT icd name icd9 name icd10tm_operation_code description_english CODER
1/3/2016 นาย ประเสริฐ xxx K041 Necrosis of pulp 2309 ถอนฟัน (ฟันแท้) 2382770 Extraction of permanent tooth ศรินยา yyy
1/3/2016 นาย ประเสริฐ xxx K041 Necrosis of pulp 8931 ตรวจและการประเมินสภาพช่องปากเฉพาะตำแหน่งหรือที่มีอาการฉุกเฉินรวมถึงการตรวจเพื่อติดตามผล (Limited Oral Evaluation Problem Focused) 2330010 Limited oral evaluation - problem focused ศรินยา yyy
1/3/2016 นาย สม xxx K041 Necrosis of pulp 8931 ตรวจและการประเมินสภาพช่องปากเฉพาะตำแหน่งหรือที่มีอาการฉุกเฉินรวมถึงการตรวจเพื่อติดตามผล (Limited Oral Evaluation Problem Focused) 2330010 Limited oral evaluation - problem focused ศรินยา yyy
1/3/2016 นาย สม xxx K041 Necrosis of pulp 2309 ถอนฟัน (ฟันแท้) 2382770 Extraction of permanent tooth ศรินยา yyy
1/3/2016 ด.ช. กิตติพร xxx K021 Caries of dentine 232 อุด GI 1 ด้าน (ฟันหลังน้ำนม) 23771C1 Resin-based composite - one surfaces, posterior-primary ศรินยา yyy