สารบัญ

DENTAL

denta

โคงสร้างแฟ้ม dental

update dental_SCHOOLTYPE 2561

/*คำสั่งเรียก 06.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่บันทึก provider ถูกต้อง */

set @provider = '06';

SELECT

doctor.`code`,doctor.pname,doctor.fname,doctor.lname,doctor.cid,

doctor.provider_type_code,pvt.provider_type_name,doctor.sex,

doctor.birth_date,doctor.start_date,doctor.finish_date,doctor.active

FROM

doctor

LEFT JOIN provider_type as pvt on pvt.provider_type_code = doctor.provider_type_code

WHERE doctor.provider_type_code =@provider

and doctor.pname is not null and doctor.fname is not null and doctor.lname is not null and length(cid)=13 and doctor.sex in ('1','2')

and doctor.birth_date < curdate() and doctor.start_date is not null

#-----------------------

ตัวอย่าง

code pname fname lname cid provider_type_code sex birth_date start_date finish_date
9 น.ส. ศรินยา xxx 8888888888888 06 2 9/12/1977 1/4/1998 null
47 น.ส. สุพรรษา xxx 8888888888888 07 2 6/12/1980 2/4/2001 null
56 น.ส. สมปอง xxx 8888888888888 08 2 7/5/1963 16/10/1984 null
57 นาย ประสิทธิ์ xxx 8888888888888 09 1 8/1/1957 1/10/2009 1/10/2009