สารบัญ

กรณีต้องการคีย์ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย หน่วยงานใดยังไม่มีรหัส Diagnosis หรือ การวินิจฉัยขึ้นต้นด้วย U77

code description
U77 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
U770 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ
U771 การบริบาลฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ
U772 การบริบาลทารกปกติ
U773 การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ
U778 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่ระบุรายละเอียด
U779 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด

จำเป้นต้องเพิ่ม ใน 3 ตาราง icd101,icd10_nhso,icd10_health_med อนึ่ง หากมีรหัสอยู่แล้วก็สามารถ RUN คำสั่งได้เพราะจะเพิ่มเฉพาะที่ยังไม่มี หากมีแล้วจะผ่านไป

โดยคงของเก่าไว้

คำสั่งใข้ในการเพิ่ม รหัสโรค ดังกล่าวใน ระบบ

แต่สำหรับรายงานใน HDC จำเป็นต้องใช้ เฉพาะ  U77  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เท่านั้น  จะเห็นว่าหากจะให้ผลงานขึ้นด้วยก็ต้องมี U77 หากเลือกตัวอื่น เช่น U773 + U77

ตรวจสอบได้ด้วยคำสั่ง 3 คำสั่งนี้

/*ตรวจสอบ รหัส U77 ในตาราง icd101 */

SELECT *

FROM icd101

WHERE CODE LIKE 'u77%';

#---------------

/*ตรวจสอบ รหัส U77 ในตาราง icd10_nhso */

SELECT *

FROM icd10_nhso

WHERE CODE LIKE 'u77%';

#---------------

/*ตรวจสอบ รหัส U77 ในตาราง icd10_health_med */

SELECT *

FROM icd10_health_med

WHERE icd10 LIKE 'u77%';

#---------------

นอกจาก  Diagnosis หรือ การวินิจฉัยขึ้นต้นด้วย U77 แล้ว ยังต้อง ประกอบด้วยการคีย์หัตถการ นับบริการแผนไทย และ นับบริการทางเลือก ใน visit เดียวกันนี้ด้วย

/*บริการแผนไทย*/

SELECT p.code,p.name,p.icd10tm

FROM health_med_operation_code p

where p.icd10tm in ('9007900','9007901','9007902' ,'9007904')

#----------------

code name icd10tm
900-79-00 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดตัวเพื่อสุขภาพ ที่ทั่วร่างกาย 9007900
900-79-01 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ทั่วร่างกาย 9007901
900-79-02 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่ทั่วร่างกาย 9007902
900-79-04 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการรับประทานอาหารสุขภาพที่ทั่วร่างกาย 9007904

/*บริการทางเลือก*/

SELECT p.code,p.name,p.icd10tm

FROM health_med_operation_code p

where p.icd10tm in ('9007998','9007999','9007903')

#-----------------

code name icd10tm
900-79-03 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนั่งสมาธิ ที่ทั่วร่างกาย 9007903
900-79-98 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่นที่ทั่วร่างกาย 9007998
900-79-99 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธีที่ทั่วร่างกาย 9007999

นับข้อมูล เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person) หมายถึง แฟ้ม person complete รวมถีง แฟ้ม Home กรณี Type area 1,2  และ แฟ้ม  Address กรณี Type area 3,4 โดยต้องบันทึกที่อยู่นอกเขต

u77

ภาพจากคู่มือ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

/*กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย*/

SET @date1 = '2016-10-01',@date2 = '2017-09-30' ;

SELECT f.service_date,p.pname,concat(p.fname,space(1),p.lname)as 'person_name',e.icd10tm,e.name,r.icd10

FROM health_med_service_operation a

LEFT OUTER JOIN   health_med_operation_type b ON a.health_med_operation_type_id=b.health_med_operation_type_id

LEFT OUTER JOIN   health_med_operation_item c ON a.health_med_operation_item_id=c.health_med_operation_item_id

LEFT OUTER JOIN   health_med_organ d ON a.health_med_organ_id=d.health_med_organ_id

LEFT OUTER JOIN   health_med_operation_code e ON e.code = CONCAT_WS("-",d.health_med_organ_code,b.health_med_operation_type_code,c.health_med_operation_item_code)

LEFT OUTER JOIN health_med_service f ON f.health_med_service_id = a.health_med_service_id

INNER JOIN health_med_service_diagnosis r ON r.health_med_service_id = f.health_med_service_id

LEFT JOIN person AS p ON p.patient_hn = f.hn

WHERE f.service_date BETWEEN @date1 AND @date2

AND r.icd10 = 'u77'

AND e.icd10tm IN ('9007998','9007999','9007903','9007900','9007901','9007902' ,'9007904')

#------------------------------------------

ตัวอย่าง

service_date pname person_name icd10tm name icd10
3/10/2016 นาง ประทีป xxx 9007903 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนั่งสมาธิ ที่ทั่วร่างกาย U77
3/10/2016 นาง มัจฉา xxx 9007902 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่ทั่วร่างกาย U77
3/10/2016 นาง สมศรี xxx 9007902 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่ทั่วร่างกาย U77
3/10/2016 น.ส. จินตนา xxx 9007902 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่ทั่วร่างกาย U77

web report แผนไทย

web planthai

update health_med_operation_code (หัตถการแผนไทย) 2561