สารบัญ

/*เพิ่ม รหัส คลินิก แผนไทย ในหน้า one stop service*/

INSERT IGNORE INTO spclty (spclty, NAME, depcode, ovstostlink, spname, shortname, ill_visit, spclty_guid, no_service_charge, no_service_charge_doctor, oldcode, nhso_code, operation, provis_code, hos_guid) VALUES ('14', 'แพทย์แผนไทย', NULL, '14', 'OPD', NULL, 'N', '{B4C67052-F61D-11DE-BFF4-00215E472B30}', NULL, NULL, NULL, '12', NULL, '01400', NULL);

UPDATE spclty SET provis_code ='01400'

WHERE spclty. NAME LIKE '%ไทย%';

select * from spclty;

#--------------------

clinicthai

/*thaimed serviceตอนเช้าคีย์ข้อมูลตอนเย็น "service_date"       "service_time""vstdate""vsttime"

"2017-01-04" "18:25:43"   "2017-01-04" "12:38:53" พอส่งออก seq ไม่เท่ากัน

*/

SET @date1 := '2017-03-01' ,@date2 := '2017-03-01';

/*เปลี่ยนวันเอาเอง*/

SELECT

o.vstdate AS 'service_date',

o.vsttime AS 'service_time',

s.service_date AS 'Thaimed_sdate',

s.service_time AS 'Thaimed_stime',

p.pname,

CONCAT(p.fname, SPACE(1), p.lname) AS 'pt_name',

t. NAME as 'สิทธิ'

FROM

health_med_service AS s

INNER JOIN ovst AS o ON o.hn = s.hn

AND o.vn = s.vn

INNER JOIN patient AS p ON p.hn = s.hn

INNER JOIN pttype AS t ON t.pttype = o.pttype

WHERE

s.service_date BETWEEN @date1

AND @date2

AND (s.service_date <> o.vstdate

OR s.service_time <> o.vsttime

)

ORDER BY s.vn

#-----------------

ตัวอย่าง

service_date service_time Thaimed_sdate Thaimed_stime pname pt_name สิทธิ
1/3/2017 6:01:03 1/3/2017 14:35:19 นาง ดาวัลย์ xxx สิทธิข้าราชการ(จ่ายตรง)
1/3/2017 6:01:04 1/3/2017 14:31:13 ร.ต.ต. สำเริง xxx สิทธิข้าราชการ(จ่ายตรง)
1/3/2017 6:01:05 1/3/2017 14:14:27 นาย บุญชู xxx สิทธิข้าราชการ(จ่ายตรง)
1/3/2017 6:01:06 1/3/2017 13:37:59 แม่ชี บรรจง xxx ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
1/3/2017 6:01:07 1/3/2017 14:50:19 นาย นพ xxx สิทธิข้าราชการ(จ่ายตรง)

stime